سایر فعالیت ها
برگزاری كارگاه های تخصصی و جلسات آموزشی برای كارمندان ادارات •
برگزاری برنامه های تفریحی ـ آموزشی در مقاطع مختلف سنی •
...راه اندازی سایت خانه قلب با امكانات پرسش و پاسخ و •
ایجاد ایستگاههای اندازه گیری فشار خون در پارکهای سطح شهر •
همکاری با روزنامه عصرآزادی جهت پرسش و پاسخ •
برپایی نمایشگاه در مناسبتهای مختلف •
همکاری با انجمن قلب ایران شاخه آذربایجانشرقی •
آغاز عملیات اجرایی مرکز آموزش، پیشگیری و درمان بیماریهای قلبی و عروقی خانه قلب تبریز •

آخرین عکس ها

اندازه گیری فشارخون در پارکها
اندازه گیری فشارخون در پارکها
پیاده روی بمناسبت روز جهانی بدون دخانیات
همایش زنان و بیماریهای قلبی عروقی
همایش روز جهانی قلب