مزایای عضویت
بهره مندی از اجر معنوی خدماتی که خانه قلب تبریز به بیماران قلبی جامعه ارائه می نماید  •
 دریافت کارت حامی سلامت خانه قلب تبریز •
      دریافت آخرین اطلاعات و مقالات در زمینه بیماریهای قلبی و عروقی •

آخرین عکس ها

اندازه گیری فشارخون در پارکها
اندازه گیری فشارخون در پارکها
پیاده روی بمناسبت روز جهانی بدون دخانیات
همایش زنان و بیماریهای قلبی عروقی
همایش روز جهانی قلب