منابع تامین بودجه
بودجه مورد نیاز خانه قلب تبریز از طریق کمکهای مردمی، جمع آوری هدایا، اعانات، قبول وصیت، وقف و حق عضویت تامین و فعالیت هیات امناء و بازرسان افتخاری میباشد
 در صورت تمایل به حمایت های مالی میتوانید وجوه خود را به شماره حساب 48545140 نزد بانك ملت حساب جام بنام خانه قلب تبریز واریز فرمایید

آخرین عکس ها

اندازه گیری فشارخون در پارکها
اندازه گیری فشارخون در پارکها
پیاده روی بمناسبت روز جهانی بدون دخانیات
همایش زنان و بیماریهای قلبی عروقی
همایش روز جهانی قلب