نحوه عضویت
خانه قلب تبریز موسسه ای است غیر دولتی و غیر انتفاعی كه تنها با اتكاء به كمكهای مردمی اداره میشود لذا با دارا بودن یكی از شرایط ذیل میتوانید عضو این موسسه باشید
 بیمار قلبی (كلیه خدمات رایگان میباشد)
 انجام فعالیت داوطلبانه در حوزه های مورد نیاز •
 قبول عضویت خانه قلب و پرداخت حق عضویت •
 خرید و اهدای تجهیزات مورد نیاز موسسه •
 كمك های نقدی به هر میزان

آخرین عکس ها

اندازه گیری فشارخون در پارکها
اندازه گیری فشارخون در پارکها
پیاده روی بمناسبت روز جهانی بدون دخانیات
همایش زنان و بیماریهای قلبی عروقی
همایش روز جهانی قلب