موسسین


دكتر رضايت پرويزي
فوق تخصص جراحي قلب

دكتر شكور اكبرنژاد
متخصص توانبخشي

دكتر محمد رهباني نوبر
متخصص پزشكي ملكولي

دكتر سلطانعلي محبوب
متخصص تغذيه

دكتر امير بهرامي
فوق تخصص غدد

دكتر جهانبخش صمديخواه
متخصص قلب و عروق

دكتر عليرضا نيك نياز
متخصص بیماری كودكان

دكتر ناصر اصلان آبادي
متخصص قلب و عروق

دكتر نصرت الله ضرغامي
دكتري بيوشيمي باليني

دكتر محمد سعيد حجازي
دكتري بيوتكنولوژي دارويي

دكتر غلامحسين فخاري
دکتری عمومی

دكتر فريبرز اكبرزاده
متخصص قلب و عروق

دكتر كريم عابدي
دكتري مهندسي سازه

دكترعليرضااستادرحيمي
متخصص تغذيه

دكتر محمدعلي كريمي
دكتري عمومي

دكتر محمود صاريخان
دكتري مديريت و اقتصاد

دكتر امير علي رهنماي آذر
دكتري عمومي

حاج حسن فهيمي
بازرگان و خير بزرگوار

حاج حميد خوشروان
بازرگان و خير بزرگوار

حاج محمدرضا نوتاش
بازرگان و خير بزرگوار

مهندس مجيد مشاركش
مدیریت اجرایی

دكتر حسن جوادزادگان
متخصص قلب و عروق

دكتر سوسن حسن زاده سلماسی
متخصص بیهوشی

آخرین عکس ها

اندازه گیری فشارخون در پارکها
اندازه گیری فشارخون در پارکها
پیاده روی بمناسبت روز جهانی بدون دخانیات
همایش زنان و بیماریهای قلبی عروقی
همایش روز جهانی قلب