اهداف خانه قلب
 ارتقاء دانش وآگاهی عموم جامعه درمورد علل و عواقب ناشی ازبیماریهای قلبی و عروقی و نیزبهبود مهارتها برای کنترل بیماری •
 ارتقاء شیوه زندگی برای افزایش سطح سلامتی •
  شناسائی و کاهش شیوع عوامل خطرساز قابل تغییر (شامل سیگار، فشارخون، کلسترول خون،  چاقی، فعالیت فیزیکی و استرس) •
  کاهش مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی و عروقی و کاهش بروز این بیماری •
     ارائه خدمات آموزش به بیماران و وابستگان آنها در جهت پیشگیری از بروز، بهبود و پیشگیری از ناتوانی های بیشتر •
  پژوهش در زمینه های  پیشگیری، تشخیص و درمان و بازتوانی بیماران قلبی •
  جلب مشاركتهای مردمی و دولتی در جهت اهداف انجمن •
 انتشار نشریات از قبیل كتاب و كتابچه، مجله و پمفلت در راستای نیل به اهداف انجمن •
 انجام مشاوره های علمی •
 مدیریتی در راستای اهداف انجمن برای نهاد های دولتی و غیر دولتی •
 همكاری، ایجاد، گسترش و سازماندهی موسسات وابسته به قلب •

آخرین عکس ها

اندازه گیری فشارخون در پارکها
اندازه گیری فشارخون در پارکها
پیاده روی بمناسبت روز جهانی بدون دخانیات
همایش زنان و بیماریهای قلبی عروقی
همایش روز جهانی قلب