روز جهانی قلب

برگزاری همایش روز جهانی قلب با شعار محیط های دوستدار سلامت قلببرگزاری همایش  روز جهانی قلب با شعار محیط های دوستدار سلامت قلب 

آخرین عکس ها

اندازه گیری فشارخون در پارکها
اندازه گیری فشارخون در پارکها
پیاده روی بمناسبت روز جهانی بدون دخانیات
همایش زنان و بیماریهای قلبی عروقی
همایش روز جهانی قلب