توانبخشی قلبی

تعریفی كه‌ سازمان‌ بهداشت‌ جهاني‌ از توانبخشي‌ قلبي‌ مي‌دهد ، بدين شرح‌ است‌ مجموعه‌اي‌ ازفعاليتهائي‌ كه‌ به‌ بيمار امكان‌ مي‌دهد به‌ بهترين‌ شرايط‌ جسمي‌، ذهني‌ و اجتماعي‌ برسد و بااستفاده‌ از توانائي‌هاي‌ خود، به‌ جايگاه‌ طبيعي‌اش‌ در جامعه‌ و زندگي‌ فعال‌ خود بازگردد. به‌عبارتي‌ مجموعه‌اي‌ از برنامه‌هاي‌ دراز مدتي‌ كه‌ شامل‌ بررسي‌هاي پزشكي‌ و باليني‌، بهره‌مندي از ورزش‌، تغيير عوامل‌ خطرآفرين‌، آموزش‌ و نظارت بر اجراي درمان‌ مي‌باشد. اين‌ برنامه‌ها به‌ منظورمحدود ساختن‌ اثرات‌ فيزيولوژيك‌ و رواني‌ بيماريهاي‌ قلبي‌ و عروقي‌، كاهش‌ريسك‌ مرگ‌ ناگهاني‌ و سكته‌هاي‌ مجدد، كنترل‌ علائم‌ قلبي‌ و تثبيت‌ يا معكوس‌ نمودن روندتصلب شرايين (آترواسكلروز) و بهبود موقعيت‌ روحي‌ - اجتماعي‌ و شغلي‌ بيماران‌ طراحي‌ شده‌ استتعریفی كه‌ سازمان‌ بهداشت‌ جهاني‌ از توانبخشي‌ قلبي‌ مي‌دهد ، بدين شرح‌ است‌
مجموعه‌اي‌ ازفعاليتهائي‌ كه‌ به‌ بيمار امكان‌ مي‌دهد به‌ بهترين‌ شرايط‌ جسمي‌، ذهني‌ و اجتماعي‌ برسد و بااستفاده‌ از توانائي‌هاي‌ خود، به‌ جايگاه‌ طبيعي‌اش‌ در جامعه‌ و زندگي‌ فعال‌ خود بازگردد. به‌عبارتي‌ مجموعه‌اي‌ از برنامه‌هاي‌ دراز مدتي‌ كه‌ شامل‌ بررسي‌هاي پزشكي‌ و باليني‌، بهره‌مندي از ورزش‌، تغيير عوامل‌ خطرآفرين‌، آموزش‌ و نظارت بر اجراي درمان‌ مي‌باشد. اين‌ برنامه‌ها به‌ منظورمحدود ساختن‌ اثرات‌ فيزيولوژيك‌ و رواني‌ بيماريهاي‌ قلبي‌ و عروقي‌، كاهش‌ريسك‌ مرگ‌ ناگهاني‌ و سكته‌هاي‌ مجدد، كنترل‌ علائم‌ قلبي‌ و تثبيت‌ يا معكوس‌ نمودن روندتصلب شرايين (آترواسكلروز)  و بهبود موقعيت‌ روحي‌ - اجتماعي‌ و شغلي‌ بيماران‌ طراحي‌ شده‌ است‌
يك‌ برنامه‌ جامع‌ توانبخشي‌ شامل‌ دو قسمت مي‌باشد
ـ روانشناسي‌ و آموزش
‌ـ ورزش‌ درماني

نكات‌ موردنظر در مرحلة‌ روانشناسي‌  عبارت است از جلوگيري‌ از بروز افسردگي‌، كاهش‌ اضطراب‌ بيماران‌، بررسي‌ و كنترل‌ مشكلات‌ شخصيتي‌ و رفتاري‌ و در نهايت‌حذف‌ مفاهيم‌ غلط‌ از ذهن‌ بيماران‌ كه در اثر بيماري عارض شده و آموزش‌ اطلاعات‌ درست‌ مي‌باشد ، كه  مرحلة آموزش شامل آموزش نحوة تغيير روش زندگي و آموزش تغذيه مناسب براي فرد است. ورزش‌ درماني‌ نيز بعنوان‌ بخش اصلي‌ يك‌ برنامه‌ جامع‌ توانبخشي‌ قلبي‌ داراي‌تأثيرات‌ وفوائد متعدد و بسيار مهمي‌ در بيماران‌ قلبي‌ مي‌باشد از جمله‌: افزايش‌ توانائي‌ درفعاليتهاي‌ روزمره‌، كاهش‌ احتمال‌ بروز  سكته‌هاي‌ قلبي مكرر‌، افزايش‌ خون‌رساني‌ به‌ عضله‌ قلب‌،كنترل‌ عوامل‌ خطرآفرين‌، كاهش‌ بيماريهاي‌ مزمن‌ قلب‌ و تصلب‌ شرايين‌
انجام‌ ورزش‌ مداوم‌ و صرف‌ انرژي‌ تا 1600 كيلوكالري‌ در هفته‌ باعث‌ توقف‌بيماريهاي‌ عروق‌ كرونر و تا 2200 كيلوكالري‌ در هفته‌ باعث‌ معكوس‌ شدن‌ روندآترواسكلروزيس‌ (تصلب‌ شرايين‌) مي‌شود
اهداف‌ توانبخشي‌ قلبي‌ را در چهار زمينه‌ درماني‌، روحي‌ و رواني‌، اجتماعي‌ و حفظ‌ بهداشت‌عمومي‌ مي‌توان‌ مورد توجه و برنامه‌ريزي‌ قرارداد. نكات‌ موردنظر در اهداف‌ درماني‌ عبارتنداز: پيشگيري‌ از مرگ‌ ناگهاني‌، كاهش‌ سكته‌هاي‌مكرر و بيماريهاي‌ مرتبط‌ و كاهش‌ لزوم‌ بستري‌ شدنهاي‌ مكرر بيماران‌، بهبود علائم‌باليني‌ بيمار مانند آنژين‌ و يا تنگي‌ نفس‌، كاهش‌ و يا حتي‌ معكوس‌ شدن‌ روند تصلب‌شرايين‌، برطرف‌ شدن‌ لنگش‌ متناوب در راه رفتن‌ و افزايش‌ كارآيي‌ بيمار در عملكردهاي عادي‌ روزمره‌ و نيز فعاليتهاي‌ شغلي‌ اهداف‌ روحي‌ رواني‌ در برگيرنده‌ برنامه‌هاي‌ همچون : حفظ‌ و بهبود اعتماد به‌ نفس‌ بيمار، كاهش‌ اضطراب‌ و پيشگيري‌ از افسردگي‌، افزايش‌قدرت‌ سازش‌ پذيري‌ بيمار با زندگي‌ پراسترس‌ روزمره‌ و توانائي‌ كنترل‌ استرس‌، كاهش‌اضطراب‌ و پيشگيري‌ از افسردگي‌ در همسر و افراد خانواده‌ بيمار وامكان‌ حفظ‌ روابط‌زناشوئي مي‌باشد‌
در اهداف‌ اجتماعي‌ بازگشت‌ به‌ كار و حفظ‌ استقلال‌ در زندگي‌ روزمره‌ (خصوصاً براي‌افراد مسن‌ و يا آنها كه‌ اختلال‌ شديد عملكرد بطن‌ چپ‌ را دارند) موردنظر مي‌باشند. اهداف‌ مربوط‌ به‌ حفظ‌ بهداشت‌ عمومي‌ نيز مي‌تواند، كاهش‌ هزينه‌هاي‌ مستقيم‌ درماني‌ وپزشكي‌، ترخيص‌ سريعتر از بيمارستان‌ و شروع‌ توانبخشي و‌ همچنين‌ مصرف‌ كمتر داروو كاهش‌ هزينه‌هاي‌ مربوطه‌ را به همراه داشته باشد. نتيجه‌ كلي‌ از دنبال‌ كردن‌ اهداف‌ فوق‌، رسيدن‌ به‌ يك‌ زندگي‌ با كيفيت‌ مطلوب‌ براي‌بيماران‌ بوده و اين‌ كيفيت‌ به‌ معني‌ امكان‌ انجام‌ زندگي‌ روزمره‌ با حداقل‌ محدوديت‌ درتوانائي‌ روحي‌ و فيزيكي‌ است‌.


آخرین عکس ها

اندازه گیری فشارخون در پارکها
اندازه گیری فشارخون در پارکها
پیاده روی بمناسبت روز جهانی بدون دخانیات
همایش زنان و بیماریهای قلبی عروقی
همایش روز جهانی قلب