چرا بيماريهای قلبی عروقی مهم هستند؟

بيماريهاي قلبي عروقي يكي از علل عمده مرگ و مير در سطح جهان بوده و به عنوان اولين عامل مرگ، يك سوم كل مرگ و ميرها در جهان را بخود اختصاص مي‌دهند. روند بيماريهاي قلبي عروقي از دوران كودكي آغاز مي‌شود و ممكن است تا چندين دهه بدون علامت باشدچرا بيماريهاي قلبي عروقي مهم هستند؟

بيماريهاي قلبي عروقي يكي از علل عمده مرگ و مير در سطح جهان بوده و به عنوان اولين عامل مرگ، يك سوم كل مرگ و ميرها در جهان را بخود اختصاص مي‌دهند. روند بيماريهاي قلبي عروقي از دوران كودكي آغاز مي‌شود و ممكن است تا چندين دهه بدون علامت باشد. بيماريهاي قلبي عروقي شايعترين عامل مرگ و مير و مهمترين عامل از كارافتادگي در كشور ما مي‌باشد. علاوه بر آن هزينه هنگفتي را بر نظام بهداشتي و درماني تحميل مي‌كنند. با اين همه بيماريهاي قلبي عروقي از قابل پيشگيري‌ترين بيماريهاي غيرواگير بشمار مي‌روند و بهترين راه پيشگيري از اين بيماريها نيز تغيير و اصلاح رفتارهاي خطرآفرين است كه فرد را درمقابل اين بيماريها آسيب‌پذير مي‌نمايد.

آخرین عکس ها

اندازه گیری فشارخون در پارکها
اندازه گیری فشارخون در پارکها
پیاده روی بمناسبت روز جهانی بدون دخانیات
همایش زنان و بیماریهای قلبی عروقی
همایش روز جهانی قلب