عوامل خطر بيماريهای قلبي عروقی

در حال حاضر بيماريهاي قلبي عروقي يك مشكل عمده بهداشتي و اجتماعي بشمار مي‌رود كه ابعاد آن بسرعت در حال گسترش است. دگرگوني‌هاي سريع اقتصادي و اجتماعي دهه‌هاي اخير سبب شده است كه شيوع عوامل خطر اين بيماريها افزايش قابل ملاحظه‌اي داشته باشد. عوامل خطر عبارتند از مجموعة عادات يا ويژگي‌هايي كه رابطة مستقيم و تنگاتنگي با بروز بيماري‌ها دارنددر حال حاضر بيماريهاي قلبي عروقي يك مشكل عمده بهداشتي و اجتماعي بشمار مي‌رود كه ابعاد آن بسرعت در حال گسترش است. دگرگوني‌هاي سريع اقتصادي و اجتماعي دهه‌هاي اخير سبب شده است كه شيوع عوامل خطر اين بيماريها افزايش قابل ملاحظه‌اي داشته باشد. عوامل خطر عبارتند از مجموعة عادات يا ويژگي‌هايي كه رابطة مستقيم و تنگاتنگي با بروز بيماري‌ها دارند.

    عوامل خطر بيماريهاي قلبي عروقي سه دسته هستند:

1) عوامل خطر غير قابل تعديل

2) عوامل خطر رفتاري

3)عوامل خطر فيزيولوژيك


عوامل خطر غير قابل تعديل
عوامل خطر غير قابل تعديل عواملي هستند كه غير قابل تغيير و مداخله هستند. اين عوامل همراه فرد هستند و فرد و جامعه نمي‌توانند براي تغيير در آن دخالتي بكنند. اين عوامل شامل موارد ذيل هستند:
-  سن
-جنس
- وجود سابقه خانوادگي بيماريهاي قلبي عروقي زودرس
  - نژاد
 
عوامل خطر رفتاري

سيگار  و دخانيات
-  رژيم غذايي ناسالم
-  زندگي كم تحرك و عدم وجود فعاليت فيزيكي مناسب

عوامل خطر فيزيولوژيك
بيماري فشارخون بالا
-  بيماري ديابت يا مرض قند
-  چاقي و افزايش وزن-  افزايش چربي خون

آخرین عکس ها

اندازه گیری فشارخون در پارکها
اندازه گیری فشارخون در پارکها
پیاده روی بمناسبت روز جهانی بدون دخانیات
همایش زنان و بیماریهای قلبی عروقی
همایش روز جهانی قلب