شعار بهداشتی سال: «ايمنی غذا»، از مزرعه تا سفره

شعار بهداشتی سال: «ايمنی غذا»، از مزرعه تا سفره ایمنی مواد غذایی بطور فزاینده ای در حال جهانی شدن است و نیاز به تقویت سیستمهای ایمنی مواد غذایی بیش ازپیش درمیان کشورها مشهود است . به همین دلیل است که سازمان جهانی بهداشت شعار خود را در سال 2015 ترویج بهبود ایمنی مواد غذایی از مزرعه تا بشقاب (سفره ) قرارداده است .با توجه به افزایش تولید مواد غذایی بی کیفیت و نامطلوب توسط تولید کنندگان و سوء استفاده از نیازهای تغذیه ای مردم  به نظر می آید که این شعار می تواند در ارتقای سطح آگاهی مصرف کنندگان و به طبع آن افزایش بهداشت تغذیه ای جامعه روند مطلوبی را ایجاد نماید و منجر به توجه ویژه مردم و مسئولین به این مهم شود.

مواد غذایی ناسالم باعث مرگ بیش از دو میلیون نفر در سال میشوند که بیشتر آنها را هم کودکان تشکیل میدهند. مواد غذایی حاوی باکتریهای مضر ، ویروسها، انگلها یا مواد شیمیایی مسئول بیش از دویست نوع بیماری،از اسهال تا سرطان میباشند.

تهدیدهای جدید ایمنی مواد غذایی بطور مداوم در حال ظهور هستند و تغییرات در تولید،توزیع و مصرف مواد غذایی ،تغییرات در محیط زیست،عوامل بیماری زای جدید و در حال ظهور، مقاوت ضد میکروبی مواد غذایی رابه چالش کشیده اند. افزایش سفر و تجارت احتمال آلودگی در سطح بین المللی را توانسته گسترش دهد .  

آخرین عکس ها

اندازه گیری فشارخون در پارکها
اندازه گیری فشارخون در پارکها
پیاده روی بمناسبت روز جهانی بدون دخانیات
همایش زنان و بیماریهای قلبی عروقی
همایش روز جهانی قلب